Hồ Sơ Xin Giấy Phép Xây Dựng

Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng

Địa Chỉ Xin Giấy Phép Xây Dựng

Lệ Phí Xin Giấy Phép Xây Dựng

Dịch Vụ Xin Giấy Phép Xây Dựng

Kinh Nghiệm Xin Giấy Phép Xây Dựng

  • Năm 2018, thời gian cấp giấy phép xây dựng tối thiểu là 63 ngày???

    Năm 2018, thời gian cấp giấy phép xây dựng tối thiểu là 63 ngày???

    Một thủ tục khá phức tạp, mất nhiều thời gian của người dân là giấy phép xây dựng tại các thành phố lớn đã được người đứng đầu Chính phủ quan tâm chỉ đạo xử lý theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính. Vậy theo quy định mới, thời gian cấp giấy phép […]