Chuyên mục : Mẫu văn bản


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất hiện nay.
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————–   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình) Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Thông tin về chủ đầu tư: – Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………………………………… – Người đại diện: …………………………………… Chức vụ:………………………………………………………. – Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………. – Số nhà: …………… Đường/phố ………………. Phường/xã ……………..… Quận/huyện……………… Tỉnh/thành phố: ………………………………. – Số điện thoại: …………….…………………………………………………………………………………………… 2. Thông tin công trình: – Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………………… – Lô đất số: …………………………………………. Diện tích …………………………………………….…. m2. – Tại số nhà: ………………………………………. Đường/phố ………………………………………………… – Phường/xã ………………………….…………..Quận/huyện ……………………………………….………. – Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………………………. 3. Nội dung đề nghị cấp phép: 3.1. Đối với công trình không theo tuyến: – Loại công trình: ………………………..……………..…….. Cấp công trình: ………………………………… – Diện tích xây dựng: ……… m2. – Cốt xây dựng: ……… m – Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên […]

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất hiện nay


mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng
Nhiều cá nhân luôn thắc mắc nếu trong quá trình thi công chưa hoàn thiện mà thời gian hiệu lực của giấy phép đã hết thì có được phép xin gia hạn thêm không ? Theo nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) vừa được Chính phủ ban hành, thời hạn khởi công xây dựng công trình chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng. Và cũng theo quy định mới thì mỗi GPXD được gia hạn chỉ 1 lần duy nhất chứ không phải được nhiều lần như trước đây nữa. Và thời gian được gia hạn thêm trong vòng 6 tháng, giấy phép phải được xin gia hạn trước thời điểm hết hạn là 30 ngày, nếu không đáp ứng thì cũng không được phép gia hạn thêm. Sau 6 tháng nếu công trỉnh không hoàn thành thì buộc phải rút GPXD. Nghị định cũng quy định thời gian cấp giấy phép xây dựng là không quá 20 ngày làm việc đối với công trình xây dựng, 15 ngày với nhà ở riêng lẻ tại đô thị và 10 ngày đối với nhà ở nông thôn kể từ khi nhận […]

Được gia hạn giấy phép xây dựng bao nhiêu lần?


vướng mắc về cấp giấy phép xây dựng tại thành phố hà nội
Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Ban hành kèm theo Thông tư số  số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ   Tổ chức thiết kế: 1.1. Tên: 1.2. Địa chỉ: 1.3. Số điện thoại: 1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: Kinh nghiệm thiết kế: 2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:       a)       b)       c) 2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:      a) Số lượng:           Trong đó:           – KTS:           – KS các loại:     b) Chủ nhiệm thiết kế:           – Họ và tên:           – Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):           – Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):     c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):           – Họ và tên:           – […]

Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kếmaaux
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình quảng cáo)          Kính gửi: …………………………………………………….. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………… – Người đại diện: ………………………………………Chức vụ: ………………………………. – Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….. Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) …………………………………… – Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………… – Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………. – Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2. – Tại: ……………………………………. . ………………………………………………………. – Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ………………………………. – Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………… Nội dung đề nghị cấp phép: …………………………………………………………… – Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: ………………….. – Diện tích xây dựng: ………m2. – Cốt xây dựng:………..m – Chiều cao công trình: …..m – Nội dung quảng cáo:…………………….. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………. – Chứng chỉ hành nghề số: ……………do ………….. Cấp ngày: ……………………………. – Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….. – Điện thoại: …………………………………………………………………………………………… – Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………….. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, […]

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo


quy định về công trình miễn giấy phép xây dựng và xử lý nhà xây dựng không phép
QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 LUẬT XÂY DỰNG   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật xây dựng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng […]

Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13


xây dựng sai giấy phép và vấn đề cấp lại giấy phép xây dựng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)             Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Tên chủ hộ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) ……………………………………………………………………………………. Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………………………………………………….. – Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2. – Tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ………………………………………………………………………………… – Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Nội dung đề nghị cấp phép: ……………………………………………………………………………………………………………….. – Cấp công trình: …………………………………………………………………………………………………………………………………. – Diện tích xây dựng tầng 1: ……………………………….m2. – Tổng diện tích sàn:………………………………………… m2 – Chiều cao công trình: ……………………………………….m – Số tầng: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): ……………………………………………………………………………. – Chứng chỉ hành nghề số: ……………do ………….. Cấp ngày: ……………………………………………………………….. – Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. – Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ……………………..cấp ngày ……………………………………………………. 5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng 6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy […]

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng nhà ởMẫu cam kết tự phá dỡ công trình
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc ______________________________ GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1  Kính gửi: – ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):………………………………………………………………………………..   Tôi tên:…………………………………………………..CMND số ……………………………..…………………………………………………….. do………………………………cấp.……ngày………….tháng…………năm……………………………………………………………………… Địa chỉ thường trú:……………………………đường:……………………………………………………………………………………………… Phường (xã, thị trấn):……………………………quận (huyện):………………………………………………………………………………. Xin cam kết tự phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng. Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng công trình tạm :5 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tại địa chỉ:2….……………………………….đường:……………………………………………………………………………………………….. phường (xã, thị trấn):………………………quận (huyện):………………………………………………………………………………….. (Thuộc lô, thửa đất số:3…………………………..………………………………………………………………………………………………. tờ bản đồ số:4………………………………………………………………………………………………………………………………………)   Tp. Hồ Chí Minh, ngày…….tháng……. năm………..                              Người làm đơn                                                                          (ký tên)     Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   Tp. Hồ Chí Minh, ngày…….tháng……. năm………   TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)                         CHỦ TỊCH                  (ký tên – đóng dấu) _______________________________   1 Mẫu này dùng cho trường hợp nhà, đất không phù hợp quy hoạch xin xây dựng tạm quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quy định này. 2, […]

Giấy cam kết tự phá dỡ công trình


Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________ ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM              Kính gửi: ……………………………………………………….. Tên chủ đầu tư: ………………………………………………………………………………….. – Người đại diện: ……………………………..Chức vụ: …………………………………………… – Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………….. – Số nhà:  ………………………………………………………….. Đường ……………………………. – Phường (xã): ………………………………………………………………………………………………. – Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………….. – Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………. Địa điểm xây dựng: – Lô đất số: …………………………………. Diện tích ………………………m2 ……………………. – Tại: …………………………………………………đường  …………………………………………………. – Phường (xã) ………………………………….  Quận (huyện) ……………………………………… – Tỉnh, thành phố …………………………………………………………………………………………….. – Nguồn gốc đất: ……………………………………………………………………………………………….. Nội dung xin phép xây dựng tạm: – Loại công trình: …………………………….Cấp công trình: ………………………………………. – Diện tích xây dựng tầng 1: ………….m2; tổng diện tích sàn: . . . . . . m2. – Chiều cao công trình: ……………………….m; số tầng: ……………………………………… Đơn vị hoặc người thiết kế: ………………………………………………………………….. – Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………. – Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ………………………………….. – Địa chỉ: ……………………………………………… Điện thoại: ………………………………………… – Giấy phép hành nghề (nếu có): …………….Cấp ngày: ………………………………………. Phương án phá dỡ (nếu có): ……………………………………………………………………….. Dự kiến thời gian hoàn thành […]

Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm


Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm tại Hà Nội
Những quy định về thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng được quan tâm hàng đầu hiện nay được chúng tôi liên tục cập nhật dưới đây: 1. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, bao gồm: công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN03:2009/BXD); công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng nhóm A, B (quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 11/02/2009 của Chính phủ); công trình có yếu tố vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình di tích lịch sử – văn hoá; công trình tôn giáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng di tích theo quy định của Luật Di sản văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng mới; biệt thự thuộc sở hữu nhà nước; các công trình, nhà ở riêng lẻ trên các tuyến phố, trục đường phố quy định tại Phụ lục I Quy định kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội. Mã số: T-HNO-143526-TT a. […]

Thủ tục cấp & gia hạn Giấy phép xây dựng