Mẫu giấy cam kết tự phá dỡ công trình Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc

______________________________

GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1

 Kính gửi: – ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):………………………………………………………………………………..

 

Tôi tên:…………………………………………………..CMND số ……………………………..……………………………………………………..

do………………………………cấp.……ngày………….tháng…………năm………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………đường:………………………………………………………………………………………………

Phường (xã, thị trấn):……………………………quận (huyện):……………………………………………………………………………….

Xin cam kết tự phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.

Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng công trình tạm :5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tại địa chỉ:2….……………………………….đường:………………………………………………………………………………………………..

phường (xã, thị trấn):………………………quận (huyện):…………………………………………………………………………………..

(Thuộc lô, thửa đất số:3…………………………..……………………………………………………………………………………………….

tờ bản đồ số:4………………………………………………………………………………………………………………………………………)

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…….tháng……. năm………..

                             Người làm đơn

                                                                         (ký tên)

 

 

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…….tháng……. năm………

  TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

                        CHỦ TỊCH

                 (ký tên – đóng dấu)

_______________________________

 

1 Mẫu này dùng cho trường hợp nhà, đất không phù hợp quy hoạch xin xây dựng tạm quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quy định này.

2, 3, 4 Ghi theo số liệu trong bản đồ địa chính có khu đất tọa lạc.

5 Loại công trình: nhà ở riêng lẻ, nhà xưởng,….

6 Xác nhận về nội dung cam kết và chữ ký của người làm đơn.