Mẫu giấy cam kết tự phá dỡ công trình Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch

Mẫu cam kết tự phá dỡ công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc

______________________________

GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1

 Kính gửi: – ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):………………………………………………………………………………..

 

Tôi tên:…………………………………………………..CMND số ……………………………..……………………………………………………..

do………………………………cấp.……ngày………….tháng…………năm………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………đường:………………………………………………………………………………………………

Phường (xã, thị trấn):……………………………quận (huyện):……………………………………………………………………………….

Xin cam kết tự phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.

Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng công trình tạm :5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tại địa chỉ:2….……………………………….đường:………………………………………………………………………………………………..

phường (xã, thị trấn):………………………quận (huyện):…………………………………………………………………………………..

(Thuộc lô, thửa đất số:3…………………………..……………………………………………………………………………………………….

tờ bản đồ số:4………………………………………………………………………………………………………………………………………)

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…….tháng……. năm………..

                             Người làm đơn

                                                                         (ký tên)

 

 

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…….tháng……. năm………

  TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

                        CHỦ TỊCH

                 (ký tên – đóng dấu)

_______________________________

 

1 Mẫu này dùng cho trường hợp nhà, đất không phù hợp quy hoạch xin xây dựng tạm quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quy định này.

2, 3, 4 Ghi theo số liệu trong bản đồ địa chính có khu đất tọa lạc.

5 Loại công trình: nhà ở riêng lẻ, nhà xưởng,….

6 Xác nhận về nội dung cam kết và chữ ký của người làm đơn.

2 thoughts on “Mẫu giấy cam kết tự phá dỡ công trình Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch

  1. Pingback: Thủ tục cấp & gia hạn Giấy phép xây dựng

  2. Pingback: Nhà xây dựng sai giấy phép, Phó giám đốc Sở đổ "tại" vợ

Trả lời