Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

            Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Tên chủ hộ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) …………………………………………………………………………………….

Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2.

– Tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) …………………………………………………………………………………

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ………………………………………………………………………………………………………………..

– Cấp công trình: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1: ……………………………….m2.

– Tổng diện tích sàn:………………………………………… m2

– Chiều cao công trình: ……………………………………….m

– Số tầng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): …………………………………………………………………………….

– Chứng chỉ hành nghề số: ……………do ………….. Cấp ngày: ………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ……………………..cấp ngày …………………………………………………….

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Trong quá trình làm đơn, nộp đơn để xin giấy phép xây dựng nhà ở hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc và tư vấn cho bạn phương án tốt nhất và nhanh nhất.