Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế bản vẽ xin GPXD

vướng mắc về cấp giấy phép xây dựng tại thành phố hà nội

Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế bản vẽ xin giấy phép xây dựng:

(Ban hành kèm theo Thông tư số  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

 

  1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

  1. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

      a)

      b)

      c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

     a) Số lượng:

          Trong đó:

          – KTS:

          – KS các loại:

    b) Chủ nhiệm thiết kế:

          – Họ và tên:

          – Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):

          – Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

    c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):

          – Họ và tên:

          – Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):

          – Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

 

                                                                        …………, Ngày ….. tháng …. năm ….

                                                                          Đại diện đơn vị thiết kế

Trả lời