Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm mới nhất

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

 

           Kính gửi: ………………………………………………………..

  1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………..

– Người đại diện: ……………………………..Chức vụ: ……………………………………………

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

– Số nhà:  ………………………………………………………….. Đường …………………………….

– Phường (xã): ……………………………………………………………………………………………….

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

  1. Địa điểm xây dựng:

– Lô đất số: …………………………………. Diện tích ………………………m2 …………………….

– Tại: …………………………………………………đường  ………………………………………………….

– Phường (xã) ………………………………….  Quận (huyện) ………………………………………

– Tỉnh, thành phố ……………………………………………………………………………………………..

– Nguồn gốc đất: ………………………………………………………………………………………………..

  1. Nội dung xin phép xây dựng tạm:

– Loại công trình: …………………………….Cấp công trình: ……………………………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………….m2; tổng diện tích sàn: . . . . . . m2.

– Chiều cao công trình: ……………………….m; số tầng: ………………………………………

  1. Đơn vị hoặc người thiết kế: …………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………….

  1. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): …………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………… Điện thoại: …………………………………………

– Giấy phép hành nghề (nếu có): …………….Cấp ngày: ……………………………………….

  1. Phương án phá dỡ (nếu có): ………………………………………………………………………..
  2. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ………………..tháng.
  3. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

………, ngày……… tháng………năm………

                                                                                                 Người làm đơn

                                                                                            (Ký tên, đóng dấu nếu có)

One thought on “Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm mới nhất

  1. Pingback: Thủ tục xin Giấy phép xây dựng nhà tạm riêng lẻ ở nông thôn

Trả lời