Category Archives: Dịch Vụ Xin Giấy Phép Xây Dựng

Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quy định cấp phép tại Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 59/2013/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG […]