Quy định về cấp phép xây dựng tạm cho đất nằm trong dự án

Quy định về thủ tục cấp phép xây dựng nhà trong dự án

Căn cứ theo khoản 3 Điều 62 Luật Xây dựng thì khi xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

Cũng tại Điều 5 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì:

“Điều 5. Giấy phép xây dựng tạm quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/CP 1. Việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.

Căn cứ tính chất, đặc điểm và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng của từng khu vực, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể quy mô công trình được cấp phép xây dựng tạm cho đất nằm trong dự án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

thu-tuc-cap-phep-xay-dung-tam-cho-dat-nam-trong-du-an

Cấp phép xây đựng tạm cho đất nằm trong dự án

Trong nội dung xin giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời gian được phép tồn tại của công trình, hết thời hạn quy định trong giấy phép xây dựng tạm nếu Nhà nước chưa giải phóng mặt bằng thì công trình được phép tồn tại cho đến khi Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch, khi đó chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tạm như quy định đối với các công trình xin cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 23 Nghị định 12/CP.

Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch áp dụng theo quy định hiện hành; riêng phần xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm thì không được bồi thường.

Tuỳ theo tính chất, quy mô công trình, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng bao gồm những tài liệu chủ yếu sau đây:

– Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;

– Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Giấy cam kết của chủ công trình cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.

2 thoughts on “Quy định về cấp phép xây dựng tạm cho đất nằm trong dự án

  1. Pingback: Dừng cấp phép đầu tư dự án mới cho Đại gia Lê Thanh Thản tại Hà Nội

  2. Pingback: Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà

Trả lời