Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng tôn giáo

Hướng dẫn xin giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

HỎI:

Xin cho biết hiện nay việc xin cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng tôn giáo, công trình phụ trợ và những công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo là di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng thực hiện theo quy định nào?

Hướng dẫn xin giấy phép xây dựng công trình tôn giáo
Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng tôn giáo

TRẢ LỜI:

Điều 29 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo quy định việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các loại công trình tôn giáo, công trình phụ trợ gọi chung là công trình kiến trúc tôn giáo phải xin giấy phép xây dựng, quy định cụ thể về thẩm quyền, hồ sơ, thời hạn xin cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ đã bãi bỏ quy định này vì trùng với các quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hướng dẫn xin giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo
Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng tôn giáo

Ngày 08/11/2012, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định số 92) đã được Chính phủ ký ban hành (Nghị định này thay thế Nghị định số 22 nêu trên). Nghị định số 92 không quy định cụ thể về thẩm quyền, hồ sơ, thời hạn đối với việc xây dựng, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo như trước đây (vì nội dung này đã bị bãi bỏ) mà chỉ dẫn chiếu nguồn áp dụng là pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Vì vậy, khi thực hiện các nội dung liên quan đến việc xin cấp giấy phép xây dựng, các tổ chức tôn giáo sẽ áp dụng các quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

(Theo http://btgcp.gov.vn/)

Trả lời