Trang chủ » Tháng Mười 2017 » Lưu trữ cho 16/10/2017

  • Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng mới nhất hiện nay

    Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————–   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong […]