xin phép xây dựng nhà ở


xây dựng sai giấy phép và vấn đề cấp lại giấy phép xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng nhà ở 37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)             Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Tên chủ hộ: […]


Cấp giấy phép xây dựng một lần cho dự án đã được duyệt

Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình & nhà ở riêng lẻ có gì mới? 5

Nhà dưới 3 tầng khi xin phép xây dựng không cần bản vẽ kết cấu. Theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực ngày 20/10/2012) quy định, thành phần hồ sơ xin phép xây dựng phải có thêm các bản vẽ kết cấu chịu lực […]