Chủ đề : xây nhà vượt diện tích đất


hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Trường hợp bạn muốn xây nhà vượt quá diện tích đất thổ cư trong chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn bạn có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 1. Điều 170 Luật Đất đai 2013 có quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất “Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất 1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất. 5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi […]

Khi xây nhà vượt quá diện tích đất thổ cư thì làm thế nào?