thủ tục xin phép xây dựng tạm


Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________ ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM              Kính gửi: ……………………………………………………….. Tên chủ đầu tư: ………………………………………………………………………………….. – Người đại diện: ……………………………..Chức vụ: …………………………………………… – Địa chỉ liên […]

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm