Chủ đề : thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng


thủ tục và hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng.
Cơ sở pháp lý: Luật xây dựng 2014 Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng   1. Các trường hợp cấp lại giấy phép xây dựng bị mất, rách, nát Khoản 1 Điều 100 quy định: “1. Giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc mất” Như vậy, khi giấy phép xây dựng bị mất, rách, nát thì chủ đầu tư có thể xin cấp lại giấy phép xây dựng. Điểm b Khoản 3 Điều 16 Thông tư 15/2016/TT-BXD quy định: Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao. 2. Thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng bị mất, rách, nát Khoản 4 Điều 103 Luật xây dựng 2014 quy định: “4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.” Căn cứ quy định trên của pháp luật, thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng thuộc về: Bộ xây dựng: đối với công trình cấp đặc biệt Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: đối với các công trình xây dựng […]

Giấy phép xây dựng bị rách, nát hoặc mất thì có xin cấp lại được không?