nhà ở riêng lẻ ở đô thị


Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)             Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Tên chủ hộ: […]

xây dựng sai giấy phép và vấn đề cấp lại giấy phép xây dựng