luật xây dựng 2014 quốc hội 13


Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 LUẬT XÂY DỰNG   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành […]

quy định về công trình miễn giấy phép xây dựng và xử lý nhà xây dựng không phép