Cấp giấy phép tại hà nội


Quy định cấp phép tại Hà Nội

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 59/2013/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ […]