Trang chủ » Tháng Ba 2016 » Lưu trữ cho 31/03/2016


  • Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13

    Nội dung đầy đủ Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13: QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 LUẬT XÂY DỰNG   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; […]